شیمیست

برای انسان بزرگ بن بستی وجودندارد زیرابراین باوراست: یاراهی خواهم یافت! ویاراهی خواهم ساخت!

سنتزدی بنزیل استون(تراکم آلدولی)

عنوان آزمايش:

تهيه دي بنزال استون

هدف از آزمايش:

 آشنايي با تهيه دي بنزال استون ومحاسبه راندمان

 

واکنش بعدی در تراکم آلدولی که بطور خود بخودی اتفاق می افتد حذف گروه هیدروکسی از موقعیت بتا (حذف آب) و ایجاد ترکیب کربونیل غیر اشباعی آلفا و بتا میباشد.    

اگر مخلوط آلدئیدها و یا کتونهای متفاوت و یا هر دوی آنها در محیط حضور داشته باشند، منجر به تولید محصولات تراکمی متنوع میشود. در مورد کتونهای دارای دو گروه متیلن یا در حالت خاص دو گروه متیل مثل استون اگر نسبت مولی بنزآلدئید به استون به صورت 2 به 1 باشد دی بنزال استون به جای بنزال استون تشکیل میشود.

 

                  

 

آلدئیدها یا کتونهای دارای هیدروژن آلفا (لازمه واکنش است) در محیط اسیدی یا قلیایی رقیق تراکم ایجاد کرده و تولید بتا هیدروکسی آلدئید یا بتا هیدروکسی کتون میکنند.

 

مکانیسم

 

 

 

مواد لازم: آب، سديم هيدروكسيد ، اتانول، استون ، اتيل استات بنزالدهيد.

وسايل لازم: پي پت، ارلن ماير،پمپ خلا، بشر ،شيلنگ،قيف بوخنر ،كاغذ صافی                   

 

 

 

روش كار:

 5 گرم سديم  هیدروکسید را با 25 ميلي ليتر آب در يك ارلن ماير 250 ميلي ليتر بريزيد و تكان دهيد تا حل شود. 25 ميلي ليتر اتانول به مخلوط اضافه كنيد و ارلن را بچرخانيد و بگذاريد به دماي معمولي برسد سپس 2.9 گرم استون و متعاقب آن 10.5 ميلي ليتر بنز الدهيد كه محتواي ارلن ماير اضافه كنبد رنگ محلول به سرعت به زرد تا نارنجي تغيير مي كند (رنگ به خلوص بنزالدهيد بستگي دارد) مخلوط گرم مي‌شود و تقريبا بي درنگ رسوب زرد رنگ حاصل مي‌شود.

بگذاريد مخلوط به مدت 25 دقيقه به حال خود بماند و در طول اين مدت ارلن را بچرخانيد سپس مخلوط را روي قيف بوخنر صاف كنيد محصول را كه به كمي الكل سرد بشوييد و بگذاريد خشك شود سپس توده‌ي رسوب زرد رنگ را با حداقل مقدار اتيل استات متبلور كنيد بعد از فرايند تبلور بلور هاي زرد رنگي حاصل مي شود كه دماي ذوب آن 112 است.

نكات مهم: صاف كردن با پمپ خلا ممكن است در برخي از آزمايشگاه‌ها به جاي دستگاه پمپ خلا از دستگاه پمپ خلا مركزي استفاده مي‌كنند كه به سيستم هاي ميز آزمايشگاهي آن از طريق لوله كشي فرآيند هاي مكش يا هوادهي توزيع مي‌شود.نكته مهم در از پمپ خلا هميشه لازم است ما بين پمپ خلا و سيستم عملياتي سيستم تراپ يا همان تله تعبيه شود.

 

 

محاسبات:

 

جرم مولی بنزالدهید:106.13g/mol

جرم مولی استون: 58.08g/mol 

از واكنش 9/2 گرم استون با چند ميلي ليتر بنزآلدئيد واكنش مي‌دهد؟

ml = 2.9gr×1mol/58gr×2mol/1mol×106.13gr/1mol×1ml/1.05gr =10.1ml

 ۲/۹گرم استون چند گرم فرآورده توليد مي‌كند؟

gr P= 2.9gr×1mol/58gr×1mol/1mol×234gr/1mol = 11.7gr

 

   100 ×مقدار محاسبه كرده / مقدار عملي  R=  راندمان درصد

R%= 10/11.7×100

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ خرداد۱۳۸۸ساعت   توسط رحمتی  |